Intakeformulier
Overeenkomst van opdracht

Samenwerkingsovereenkomst zorgboerderij – deelnemer

Bedrijfs gegevens Plus Boerderij
Adres: Midden 128
Postcode: 8351 HK
Vestigingsplaats: Wapserveen
Telefoonnummer: 0521-593644
IBAN : 19.83.28.311 t.n.v. Plus Boerderij v.o.f.
Kvk nummer: 50195115
AGB-code: 98101652


1. Persoonlijke gegevens

1.1 Deelnemer
1.2 Eventuele vertegenwoordiger van deelnemer (= 1e contactpersoon)

1.3 Eventuele 2e contactpersoon
1.5 Biografie
2. Doel van het verblijf op de Zorgboerderij

2.1 Het doel van het verblijf is het aanbieden van een dagactiviteiten aan deelnemer in het kader van ondersteunende / activerende begeleiding. Onder een dagactiviteiten wordt verstaan het verrichten door de deelnemer van activiteiten en/of werkzaamheden van uiteenlopende aard op het agrarisch bedrijf. Via deze werkzaamheden en de begeleiding die de deelnemer daarbij ontvangt, biedt de zorgboerderij de deelnemer een zinvolle daginvulling, waarbij niet productiviteit maar persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer voorop staat. Er is géén sprake van loonvormende arbeid in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek en/of van een arbeidsovereenkomst.

2.2 De zorgboer stelt een persoonlijk plan op voor de deelnemer waarbij afspraken zijn gemaakt. Zie hiervoor het afsprakenblad en het zorgdossier.


3. Duur van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de hieronder te bepalen periode, met een proefperiode van twee maanden. Na deze twee maanden ontvangt u een schriftelijke proefevaluatie.

3.2 Na verloop van de onder 3.1 genoemde periode kan de overeenkomst worden verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst vooraf schriftelijk opzegt.

3.3 In de proefperiode mag de overeenkomst zondermeer worden opgezegd. Daarna zal dit met redenen omkleed, tenminste één maand voor de beëindiging schriftelijk aangegeven moeten worden.
4 Planning / Dagactiviteiten
4.2 Meest voorkomende activiteiten die deelnemer doet op de zorgboerderij zijn boerderij gebonden. Ook worden er andere activiteiten aangeboden afgestemd op de ontwikkeling van de deelnemer.

4.3 De deelnemer (of vertegenwoordiger) zorgt voor en bekostigt het vervoer van en naar de zorgboerderij, mits anders overeengekomen.

4.4 De zorgboerderij verstrekt het eten en drinken.
Er wordt dan ook geen eten of drinkwaren meegenomen door de deelnemer naar de boerderij.
4.5 De deelnemer (of vertegenwoordiger) zorgt voor de eventuele aanschaf van (werk)kleding. Onder werkkleding wordt verstaan overall (of oude kleding) en laarzen.

4.6 De deelnemer wordt geacht zich te houden aan de geldende (huis)regels van de zorgboerderij. Ongewenst gedrag wordt dan ook niet getolereerd zie hiervoor de procedure agressie en ongewenst gedrag.

4.7 De zorgboerderij is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige, verantwoordelijke situatie voor de deelnemer.

4.11 Heeft de deelnemer klachten over zijn verblijf op de zorgboerderij die niet afdoende worden opgelost, dan is het mogelijk deze klacht te bespreken, zie hiervoor de klachtenprocedure.